1.  جوراب = بووا          جاروبرقی= جا بگ
  2. کفش= کچ                 ماشین= صداشو در میاره
  3. دمپایی= پا                کلاغ= گار گار گار
  4. چتر= چتچ                  نون= نووو
  5. هواپیما= ففوو          مینا=بودا
  6. دنیا= دیدا                بالا= آبا
  7. افتاد= اوفا               بخاری= اوف
  8. آتیش= آت              کبوتر= بوته
  9. دود= دوت               چرخ= جق
  10. داغ= داگ              پنجره=پنه      و............