با آمدن تو بهترین و زیبا ترین لحظات وارد کلبه خوشبختیمان شد
تو را از خدایی خواستم که به رحمت بی حدش ایمان دارم پس برایم بمان
و بدان که تا بی نهایت عاشقانه دوستت دارم ....

تبریک دست خالی مرا با سخاوت بی حدت بپذیر …

دهمین سالگرد ازدواجمان را به تو تبریک میگویم