تعدادی از عکسهای نوزادی باربد رو میزارم که نداشتن وبلاگ در ماههای گذشته شاید جبران بشه

  توضیح عکسها با نگه داشتن موس روی عکس میاد.  

 30 دقیقه بعد از تولد  پانزده روز بعد از تولد

19 روز بعد  25 روز بعد از تولد باربد

3 ماهگی پسرمان  6 ماهگی 

باز هم 6 ماهگی  7 ماهگی ابتدای نشستن باربد

باربد در 7 ماهگی   باربد از 5 ماهگی در روروک

باربد زیر دوش حمام که قلقلکش میاد  خنده قشنگ باربد در 8 ماهگی

7 ماهگی و یک نگاه معصومانه  4 ماه و نیمگی و رشد اولین دندان

نگاه قشنگت زندگی مامانه  باربد در یک سالگی