عزیز دل مامان امروز تو 2 سال و 2 ماه و 2 روزه شدی.

قشنگم. نازنینم. هستی ام. زندگی ام. وجودم. نفسم. نورچشمم. قلبم و

همه زندگی من امیدوارم تولد 22 سال و 22 ماه و 22 روزگی ات را جشن بگیرم

پسرم دوستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دارم.