پسر کوچول موچولوی ما تازگیها خیلی داره تلاش میکنه که تو حرفهاش از فعل استفاده کنه حالا به جز کلمه نه که خیلی هم در روز تکرارش میکنه بیشتر افعال مثبت رو یاد گرفته حالا وقتی میخواد منفیشون کنه اینجوری میشه: دوست دارم دوش دایا دوست ندارم میشه دوش دایا نه !- بخور = بخور نه! مثلا وقتی غذاشو میارم اگه نخواد بخور زود میگه ماما بخور نه! یعنی نمیخورم یا بخواب نه یعنی نمیخوابم یا بوس نه یعنی بوس نکن و.......