امروز که خاله دنیا میخواست بیاد 1 ساعت قبل از رسیدنش متوجه شدم باربد در یخچال رو باز کرده و هی داره وول میخوره. رفتم دیدم یه ظرف کوچیک برداشته یکی از بلوزاشو مچاله کرده تو ظرف در یه قابلمه دیگه رو گذاشته روش بعد تا من رسیدم در یخچال و بست گفت مامان: شام یخ دویا اینجا به به  یعنی شام درست کردم گذاشتم تو یخچال تا دنیا بیاد بخوریم اینقدر بوسش کردم که کلافه شد.

وقتی دنیا رسید رفت شامشو آورد و سه نفری خوردیم. خیلی چسبید

اینم عکس شامی که باربد درست کرده دستت درد نکنه پسر مامانی الهی قربونت بشم زندگی مامان