یک اخم دوست داشتنی

پسر مامان اخم کرده

اینجا آقا باربد آرایش کرده و برای خودش خط چشم کشیده

گیتارشو انداخته گردنش و تند تند داره آواز می خونه با صدای بلند