به جز اینکه باربد خیلی از کلمات رو خیلی خوب تلفظ می کنه و خیلی هم پیشرفت کرده بعضی از کلمات رو بسیار با مزه می گه و بعضی هم که درستشو یاد گرفته،ولی طبق عادت گذشته دوس داره همونی که قبلا می گفت رو بگه.

تعدادیش رو که با مزست اینجا می نویسم:

استخوان:اوختایا                                    دوست دارم:دوس دایا

سوزن:چوژن                                         کوزه:پوزه

انگور:آندور                                            سس:چوچ

قرمز:دمز                                              تولد:تلودیت

شورت:تورت                                         گردن بند:گمبردند

اتوبوس:اودوس                                     صندلی:دندل

میمون:مونین                                        شتر:تتر گاو:داو

خرگوش:دق دوش                                  لاک پشت:لاق پشت